Shri Vishwanath Scholarship Scheme Felicitation Ceremony on 16th Dec 2023

Shri Vishwanath Scholarship Scheme Felicitation Ceremony on 16th Dec 2023: